Notāru saraksts Latgalē

Reģions Pilsēta Adrese Vārds Uzvārds E-pasta adrese Tālrunis
Balvu novads Balvi Bērzpils iela 14 Inese Buša Inese.Busa@LatvijasNotars.lv +37164521959
Daugavpils Daugavpils Ģimnāzijas iela 11 Gundega Rutkovska Gundega.Rutkovska@LatvijasNotars.lv +37165420244
Daugavpils Daugavpils Kr. Valdemāra iela 19-4 Linda Damane Linda.Damane@LatvijasNotars.lv +37165457337 +37126208787
Daugavpils Daugavpils Raiņa iela 26 Regīna Bogdāne Regina.Bogdane@LatvijasNotars.lv +37165422729 +37165424522
Daugavpils Daugavpils Raiņa iela 26 Inese Purvinska Inese.Purvinska@LatvijasNotars.lv +37165422187 +37165425697 +37165422404
Krāslavas novads Krāslava Lāčplēša iela 5 Evija Paļuma Evija.Paluma@LatvijasNotars.lv +37165624477
Līvānu novads Līvāni Rīgas iela 77 Gunta Daugaviete Gunta.Daugaviete@LatvijasNotars.lv +37165341493
Ludzas novads Ludza Kr. Barona iela 39a Marina Jakimova Marina.Jakimova@LatvijasNotars.lv +37165723651
Preiļu novads Preiļi Talsu iela 2A Kristīne Logina Kristine.Logina@LatvijasNotars.lv +37165320292
Rēzekne Rēzekne Atbrīvošanas aleja 81 Sandra Romāne Sandra.Romane@LatvijasNotars.lv +37164625451 +37129455621
Rēzekne Rēzekne Atbrīvošanas aleja 88 Romualds Laizāns Romualds.Laizans@LatvijasNotars.lv +37164625650 +37126596635
Rēzekne Rēzekne N. Rancāna iela 36 Ļubova Pavlovska Lubova.Pavlovska@LatvijasNotars.lv +37164622642

Bāriņtiesas

Aglonas pagasts Aglona Somersetas 34 – pastam, Cirīša ielā 1B – juridiskā Valentīna Krīvāne valentina.krivane@aglona.lv;  65324573, 26156238
Grāveru pagasts Grāveri Ezeru 21 Elfa Islamgarajeva graverupamatskola@inbox.lv;  29100578
Baltinavas pagasts Baltinava Kārsavas 16 Vineta Cīrule barintiesa@baltinava.lv;  64563411, 26674837
Benedikta Mežale 64521228
Balvu pagasts Naudaskalns Inita Pušpure barintiesa@balvi.gov.lv;  64522112
Balvu pilsēta Balvi Raiņa 52 Rudīte Krūmiņa barintiesa@balvi.gov.lv;  64522978, 28301540, 64522973
Bērzkalnes pagasts Bērzkalne Ūdru 1 Marija Mincāne barintiesa@balvi.gov.lv;  64521369
Bērzpils pagasts Bērzpils Ligita Kokoreviča barintiesa@balvi.gov.lv;  64521992
Briežuciema pagasts Leontīna Pundure barintiesa@balvi.gov.lv;  64521298
Krišjāņu pagasts Krišjāņi Ligita Kokoreviča barintiesa@balvi.gov.lv;  64546622
Lazdulejas pagasts Marija Mincāne barintiesa@balvi.gov.lv; 
Tilžas pagasts Tilža Brīvības 5 Lolita Kindzule barintiesa@balvi.gov.lv;  26189827
Vectilžas pagasts Vectilža Leontīna Pundure barintiesa@balvi.gov.lv;  64546337
Blontu pagasts Gunta Stolere gunta.stolere@inbox.lv;  65700895, 29230090
Ciblas pagasts Cibla Cibla Astrīda Kozlovska cibla.borintisa@inbox.lv;  65729027, 26174832
Pušmucovas pagasts Vija Rudziša lolita47@inbox.lv;  65728104, 28380181
Zvirgzdenes pagasts Lolita Purina vijolite63@inbox.lv;  65700834, 26337607
Dagdas pilsēta Dagda Alejas 4 Jānis Platacis barintiesa@dagda.lv;  65681713, 26697787
Ambeļu pagasts Ambeļi Aleksandrs Barkovskis sani72@inbox.lv; 
Demenes pagasts Romualds Baranovskis barintiesa@skrudaliena.lv; 29848480
Kalkūnes pagasts Kalkūni Ķieģeļu 4 Vita Verza barintiesa@kalkuni.lv;  65440834
Kalupes pagasts Valdis Miltiņš valdis.miltins@liksna.lv; 
Laucesas pagasts Vita Verza barintiesa@kalkuni.lv; 
Līksnas pagasts Līksna Daugavas 10a Valdis Miltiņš valdis.miltins@liksna.lv;  65471011
Medumu pagasts Vita Verza barintiesa@kalkuni.lv; 
Nīcgales pagasts Valdis Miltiņš valdis.miltins@liksna.lv; 
Salienas pagasts Romualds Baranovskis barintiesa@skrudaliena.lv; 29848480
Skrudalienas pagasts Skrudaliena Miera 12 Romualds Baranovskis barintiesa@skrudaliena.lv; , skrudalienastiesa@e-apollo.lv;  65471249, 29848480
Sventes pagasts Vita Verza barintiesa@kalkuni.lv; 
Tabores pagasts Romualds Baranovskis barintiesa@skrudaliena.lv; 29848480
Vaboles pagasts Valdis Miltiņš valdis.miltins@liksna.lv; 
Vecsalienas pagasts Romualds Baranovskis barintiesa@skrudaliena.lv; 29848480
Višķu pagasts Špoģi Skolas 17 Regīna Kudiņa barintiesa@viski.lv;  65426827
Bebrenes pagasts Bebrene “Pagasta māja” Valda Namiņa barintiesa@ilukste.lv; 65462066, 65407919
Dvietes pagasts Dviete Ināra Munce inara.munce@dviete.lv; , barintiesa@ilukste.lv; 65475434
Eglaines pagasts Eglaine Stendera 7 Lilita Apele barintiesa@ilukste.lv; 65437046
Ilūkstes pilsēta Ilūkste Brīvības 13 Velga Glovecka (Ivita Krapāne) velga.glovecka@ilukste.lv; , barintiesa@ilukste.lv;  65462066
Pilskalnes pagasts Valda Namiņa barintiesa@ilukste.lv; 65462066
Prodes pagasts Lilita Apele barintiesa@ilukste.lv; 65437046
Subates pilsēta Lilita Apele barintiesa@ilukste.lv; 65462066
Šēderes pagasts Šēdere Anita Naļivaiko parvalde@sedere.lv;  65475703
Kārsavas pilsēta Kārsava Vienības 53 Sandra Čeirāne barintiesa@karsava.lv;  65781390, 28686146
Kārsava Vienības 53 Jānis Kašs borintisa@inbox.lv;  28686389
Mērdzenes pagasts Mērdzene Lidija Čigāne lidija.cigane@inbox.lv;  65722225
Mežvidu pagasts Mežvidi Aivita Jegorova aivitajegorova@inbox.lv;  65728293
Aulejas pagasts Inta Vecele inta.vecele@inbox.lv;  65628165, 29101686
Indras pagasts Marisela Jeromenoka marisela@inbox.lv;  65621398, 29125868
Kalniešu pagasts Larisa Varnase varnase@inbox.lv;  65629623, 26387716
Kaplavas pagasts Vaira Cauņa vaira.cauna@inbox.lv;  65629943, 26421243
Kombuļu pagasts Inta Vecele inta.vecele@inbox.lv;  65629067, 29101686
Krāslavas pilsēta Krāslava Grāfa Plātera 6 Regīna Sokoloviča regina@kraslava.lv;   65623319, 65626550, 26387716
Piedrujas pagasts Larisa Varnase varnase@inbox.lv;  65629623, 26387716
Robežnieku pagasts Marisela Jeromenoka marisela@inbox.lv;  56529524, 29125868
Skaistas pagasts Larisa Varnase varnase@inbox.lv;  65623817, 26387716
Ūdrīšu pagasts Vaira Cauņa vaira.cauna@inbox.lv;  65624679, 26421243
Līvānu pilsēta Līvāni Rīgas 77 Marija Jansone marija.jansone@livani.lv;   65307271, 20220877
Briģu pagasts Aina Fjodorova ainaim@inbox.lv;  65726198, 28362888
Cirmas pagasts Lilita Rudzinska iveta.gajevska@ludzaspils.lv;  65729300
Isnaudas pagasts Ināra Anča iveta.gajevska@ludzaspils.lv;  65729110
Istras pagasts Larisa Greidāne iveta.gajevska@ludzaspils.lv;  65729507
Ludzas pilsēta Ludza Raiņa 16 Iveta Gajevska iveta.gajevska@ludzaspils.lv;  78555074, 29285407
Nirzas pagasts Valentīna Hiščenko iveta.gajevska@ludzaspils.lv;  26121783
Ņukšu pagasts Rita Beļavska 65729493
Pildas pagasts Vera Raciborska 65728200
Pureņu pagasts Vera Raciborska 65729419
Rundēnu pagasts Valentīna Hiščenko iveta.gajevska@ludzaspils.lv;  26121783
Preiļu pilsēta Preiļi Aglonas 1a Anda Mihailova anda.mihailova@preili.lv; , barintiesa@preili.lv;  65322106, 29480130
Audriņu pagasts Ieva Zepa Ieva.Zepa@rezeknesnovads.lv;  64628241
Bērzgales pagasts Daina Igaune Daina.Igaune@rezeknesnovads.lv;  64644644
Čornajas pagasts Ina Muravska Ina.Muravska@rezeknesnovads.lv;  26679551
Dricānu pagasts Irita Viļuma Irita.Viluma@rezeknesnovads.lv;  64644069, 29320055
Feimaņu pagasts Māra Taranda Mara.Taranda@rezeknesnovads.lv;  64644888
Gaigalavas pagasts Gaigalavas pagasts Rēzeknes 2 Irita Viļuma  barintiesa.gaigalava@rezeknesnovads.lv;  64644539, 29320055
Griškānu pagasts Jeļena Vabale Jelena.Vabale@rezeknesnovads.lv;  64640507
Ilzeskalna pagasts Anna Gailume Anna.Gailume@rezeknesnovads.lv;  64644580
Kantinieku pagasts Larisa Moroza Larisa.Morozova@rezeknesnovads.lv;  64640594
Kaunatas pagasts Kaunata Rāznas 38 Alla Smirnova barintiesa.kaunata@rezeknesnovads.lv;  64667001, 29929229
Lendžu pagasts Silvija Kipļuka Silvija.Kipluka@rezeknesnovads.lv;  64644726
Lūznavas pagasts Edīte Kroiča Edite.Kroice@rezeknesnovads.lv;  64607422
Mākoņkalna pagasts Veniranda Laizāne Veniranda.Laizane@rezeknesnovads.lv;  64646741, 26109657
Maltas pagasts Malta Skolas 24 Tatjana Sudnika barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv;   64631509
Nagļu pagasts Iveta Reble Iveta.Reble@rezeknesnovads.lv;  28604669
Nautrēnu pagasts Tatjana Pujate Tatjana.Pujate@rezeknesnovads.lv;  64628805
Ozolaines pagasts Bekšu ciems Bekšu ciems Daina Bule barintiesa.ozolaine@rezeknesnovads.lv;  64640231
Ozolmuižas pagasts Silvija Kluša Silvija.Klusa@rezeknesnovads.lv;  64640233
Pušas pagasts Ināra Lāce Inara.Lace@rezeknesnovads.lv;  64646045
Rikavas pagasts Marija Degle Marija.Degle@rezeknesnovads.lv;  64607083
Sakstagala pagasts Larisa Moroza Larisa.Morozova@rezeknesnovads.lv;  64640575
Silmalas pagasts Zinaīda Šilova zinaida.silova@rezeknesnovads.lv;  64644830
Stoļerovas pagasts Ina Muravska Ina.Muravska@rezeknesnovads.lv;  26679551
Strūžānu pagasts Strūžāni Miera 14a Biruta Obermane biruta.obermane@rezeknesnovads.lv;  28792904
Vērēmu pagasts Sondori J. Zvīdra 3A, J.Zvīdra 4 Ausma Bicāne barintiesa.veremi@rezeknesnovads.lv;  64611192
Riebiņu pagasts Riebiņi Saules 8 Mārīte Bogdanova marite.bogdanova@riebini.lv;  65324375, 29442344
Rugāju pagasts Rugāju pagasts Kurmenes 36 Vija Aleksejeva barintiesa@rugaji.lv;  64521351, 26667258
Vārkavas pagasts Vecvārkava Skolas 5 Antoņina Rusiņa barintiesa@varkava.lv;  65326600
Kupravas pagasts Ludmila Kozlovska
Susāju pagasts Regīna Sergejeva barintiesa@vilaka.lv; 
Šķilbēnu pagasts Svetlana Bukovska barintiesa@vilaka.lv; 
Vecumu pagasts Ligija Logina barintiesa@vilaka.lv;  29789040
Viļakas pilsēta Viļaka Abrenes 26 Anita Upīte barintiesa@vilaka.lv;  64507211, 27832995
Žīguru pagasts Dzintra Uzkliņģe barintiesa@vilaka.lv; 
Viļānu pagasts Valentīna Vaivode valentina.vaivode@one.lv; , novads@vilani.lv;  64628034
Zilupes pilsēta Zilupe Raiņa 13 Aina Agaki zilupesbarintiesa@inbox.lv;  65707314